Program

Processtekniker – Smart Industri

Utbildningskoncept

Mål och krav för examen

Utbildningen ger specialiserade kunskaper inom området processteknik och även kunskaper om angränsande områden inom smart industri – Industri 4.0 och 5.0 som projektmetodik, produktionsekonomi och hållbara processer.

De studerande ges också sådana färdigheter att de kan planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter och lösa sammansatta problem inom processteknik.

Via manualer och redovisningar och viss undervisning på engelska erhålls färdigheter i att kommunicera åtaganden och lösningar på engelska.

Kompetenserna de studerande erhåller vid sin examen innebär att de självständigt kan utföra olika uppdrag inom processteknik och professionellt vidareutveckla sig inom sitt kunskapsområde. Målet med utbildningen är att ge företagen utbildad arbetskraft med de kompetenser som företagen efterfrågar. Lämplig omfattning för att täcka in den bredd som krävs samt dessutom erhålla efterfrågade specialiserade kunskaper bedömdes till 400 Yh-poäng.

 

Mål med kursen

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:

  • Utrustning som används inom processindustrin/värmeproducerande anläggningar.
  • Kemiska och fysikaliska förlopp i olika enhetsoperationer.
  • Miljö och miljöeffekter inom industriell produktion.
  • Råvaror och deras egenskaper.
  • Lagstiftning gällande arbetsmiljö, yttre miljö och säkerhet & rekommendationer gällande produktionsergonomi inklusive systematiskt arbetsmiljöarbete.

  • Produktkvalitet, analys av produktkvalitet och betydelsen av produktkvalitet för verksamheten.
  • Arbetssätt och arbetsrutiner i skiftgående driftorganisation.
  • Arbetssätt hos stödfunktioner som underhåll och marknad.
  • Relevanta matematiska verktyg och metoder.
  • Officepaketets funktioner.
  • Teknisk engelska i produktionssammanhang.
  • Digitala flödesscheman samt styr- och reglerscheman.
  • Industriell datakommunikation.
  • Teorier om flöden och flödesbalansering.
  • Verktygen inom LEAN-Production och den bakomliggande filosofin.
  • Kommunikation inom det produktionstekniska området.
  • Smart industri – Industri 4.0 och 5.0.
  • Förnybar energi.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

  • Göra överslagsberäkningar för driftsituationer.
  • Göra analyser av driftsituationer och förutsäga konsekvenser av ändrade driftbetingelser.
  • Kunna identifiera metoder och resurser för att lösa sammansatta problem i produktionen.
  • Agera självständigt och kommunicera till andra med tydlighet och struktur.
  • Förstå engelska texter och kommunicera åtaganden och lösningar på engelska i produktionstekniska sammanhang.
  • Arbeta hållbarhets medvetenhet och med långsiktighet i produktionsprocessen.
  • Läsa och tolka flödesscheman samt styr- och reglerscheman.
  • Arbeta i enlighet med Lean-filosofins metodik och värderingar.
  • Delta i utvecklings- och framtidsdialoger om svensk industris utveckling- och konkurrenskraft.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetens att:

  • Självständigt kunna övervaka en anläggning med hjälp av förekommande styrsystem och operatörsskärmar, samt utföra rondering och operatörsunderhåll och värdera åtgärder.

  • Kompetens att förstå hur en processindustris olika processavsnitt hänger samman och hur de påverkar varandra. Kunna se hela kedjan för arbete inom processindustrin.
  • Kunna både självständigt och tillsammans med andra arbeta med ständiga förbättringar för att utveckla körsätt, arbetsrutiner, produktkvalitet, hälsa, säkerhet & miljö, driftsäkerhet samt diskutera och väga in hållbarhetsaspekter.
  • Kunna agera självständigt med beteendebaserad säkerhet i fokus på en arbetsplats.
  • Kunna bidra till god kommunikation inom drift och underhåll, kvalitet, ständiga förbättringar, HSE (Hållbart Säkerhets Engagemang) och LEAN.
  • Kunna bedöma processstekniska lösningar ur ett helhetsperspektiv kring energi- och miljöfrågor och även kunna värdera och bedöma information om hur olika val av processtekniska lösningar påverkar slutproduktionen.
  • Ta ansvar för sitt fortsatta lärande i yrkesrollen samt främja förståelsen av jämställdhets-, mångfalds- och inkluderingsfrågor.
  • Kunna genom yrkesspecifikt språkanvändande, avrapportera arbete samt kommunicera i tal och skrift.
  • Kunna bidra till processindustrins långsiktiga utveckling genom att kunna diskutera utifrån sådant som ligger i framkant vad gäller omställning mot ex. Industri 4.0 och 5.0.
  • Samarbeta med andra yrkesgrupper i projekt för att utveckla produktion och bidra till ökad kundnöjdhet och hållbarhet.

Förkunskaper

Matematik 2 med lägst betyget E, 3 eller G i betyg eller motsvarande kunskaper.

 

Energiteknik, 30 YH-poäng

Kursen ska ge breddad kunskap om energianläggningar, bränslen och media för energiöverföring. Den ska träna den studerande i att utföra energitekniska beräkningar i komplexa situationer.

Innehåll:

 • Begrepp som energi, effekt och entalpiför en fördjupad förståelse.
 • Termodynamik.
 • Olika typer av energianläggningar som förbränningsugnar, ångpannor, ångturbiner, kraftvärmeverk och värmeverk.
 • Carnotcykeln och rankincykeln.
 • Ånga och kondensat.
 • Bränsle och förbrännin.
 • Energibalanser och beräkning av verkningsgrader.
 • Principer och utrustning för värmeöverföring.
 • Beräkning av överförda effekter, energiöverföringskoefficienter och hur dessa påverkas av olika faktorer.
Examensarbete, 30 YH-poäng

Kursens syfte är att ge den studerande möjlighet att visa upp de kunskaper, färdigheter och kompetenser som har erhållits under utbildningen.

Den studerande ska i ett självständigt examensarbete visa förmåga att välja, planera och strukturera en projektuppgift knuten till utbildningens övergripande mål och innehåll.

Arbetet ska dokumenteras och sedan presenteras både muntligt och skriftligt.

Fossila bränslen och förnybar energi, 20 YH-poäng

Ge den studerande kännedom och förstå de vanligaste energislagen som används i processindustrin, samt även ge kunskap om olika processflöden för framtagning av fossila bränslen.

Kursen skall även ge kunskap om förnybar energi och dess användningsområden i processindustrin.

Kursen skall ge den studerande färdigheter i att arbeta i kemisk industri. Den studerande får kännedom om de vanligaste processerna och förstå de olika formerna av förnybar energi.

Den studerande skall ha kompetens i att redogöra för hur de vanligaste processerna inom hemindustrin fungerar.

Den studerande skall även få kompetenser i att kunna redogöra och föreslå olika former av förnybar energi.

LIA 1, 10 YH-poäng

Kursen ska ge kunskap om arbetsrollen, hur driftorganisationen ser ut, hur man arbetar med säkerhet och hur man arbetar tillsammans med olika yrkesgrupper

 

LIA 2, 20 YH-poäng

Kursen ska ge kunskap om hur olika komponenter och förlopp som gåtts igenom i undervisningen kombineras och tillämpas i verkliga processer samt om driften av dessa processer.

I kursen tränas också färdighet att genomföra och rapportera projekt.

LIA 3, 70 YH-poäng

Kursen ska ge kunskap om och träning i hur arbetet i drift fungerar med provtagning, övervakning, driftanalyser, rondering, säkerhet och andra aspekter. Många av de kunskaper, färdigheter och kompetenser som tidigare kurser gett, kommer under den här kursen att kombineras med den aktuella kursens mål, till att ge den studerande kompetens att agera självständigt på en arbetsplats med beteendebaserad säkerhet och att självständigt kunna övervaka en anläggning.

Massa- och pappersteknik, 20 YH-poäng

Kursen syftar till att ge en breddad insikt i massa- och pappersteknik och processens viktiga moment.

Ur innehållet: Vedråvaran och dess egenskaper, Sulfitkokning, Sulfatmassafabriken- fiberlinje och återvinning, Silning, Massatvätt, Industning, Ång- och kraftproduktion, Återvinningspannor, Syraberedning, Fastbränslepanna, Matarvatten, Avloppsrening, Blekning av massa, Fiber, Mäldberedning, Kemikalier, Inloppslådan, Virapartiet, Pressning, Torkning, Ytlimning, Glättning, Upprullning, Processtyrningen, Renhet i maskinerna.

Miljö och kvalitet, 10 YH-poäng

Kursens syfte är att den studerande ska få kunskaper och förståelse för olika kvalitets- och miljöfrågor inom den moderna processindustrin.

Målet med kursen är att den studerande ska känna till hur dagens moderna industri och konsumtionssamhället, nya processer och produkter har påverkat miljön och hur den moderna miljölagstiftningen har vuxit fram samt dess konsekvenser för dagens industriella verksamhet. Lagstiftning och olika typer av ledningssystem

Processteknik 1, 45 YH-poäng

Kursen ska ge fördjupade kunskap om pumpar, fläktar och rörsystem och om strömningstekniska förlopp, samt kemiska reaktorer. Den ska träna den studerande i att utföra strömningstekniska beräkningar i komplexa situationer och förutsäga hur ett strömningstekniskt system kommer att påverkas av ändringar.

Den ska också ge kunskap om kemiska reaktionsförlopp och vad som styr utbyte/råvarubehov och energiutbyte med omgivningen vid reaktioner.

Förståelsen för flöden är en grund för att kunna övervaka en anläggning och förstå reglerteknikens fysiska påverkan på flöden.

Innehåll:

 • Strömningsmönster- och förlopp
 • Beräknings av tryckfall
 • Pumpsystem
 • Fläkttyper -och fläktsystem
 • Flödesreglering
 • Reaktionskinetik
 • Kvantifiering av kemiska reaktioner och utbyte vid dessa
 • Energi och kemiska omvandlingar
Processteknik 2, 35 YH-poäng

Kursen ska ge specialiserade kunskaper om miljöpåverkan av olika utsläpp och metoder att minska utsläpp. Den ska ge Sida 9 (24) Insänd: 2023-06-13 Diarienummer: MYH 2023/4038 Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning kunskap om mikrobiologiska och enzymatiska reaktionsförlopp.

Den ska ge den studerande kunskap om utrustning för och fysikaliska förlopp i separations- och blandningsprocesser (omrörning, torkning och indunstning).

Den ska ge färdighet i att göra överslagsberäkningar inom sådana processer, analysera driftsituationer och kunna förutse konsekvenser av ändringar.

Innehåll:

 • Enhetsoperationerna omrörning, torkning, indunstning, cyklonseparering och filtrering.
 • Kapacitet och energiförbrukning för olika enhetsoperationer
 • Mikrobiologiska reaktionsförlopp
 • Faktorer som påverkar mikrobiologiska reaktioners utbyte
 • Hur utsläpp av närsalter, tungmetaller, kväveoxider, svavel, koldioxid, organiska ämnen och toxiska ämnen påverkar miljön
 • Olika metoder för rening av gaser och vätskor, inklusive avloppsvattenrening
 • Processdrift för minimering av utsläpp
 • Lagstiftning och olika typer av ledningssystem
Processtekniskt arbete, 10 YH-poäng

Syftet med kursen är att introducera studenten till olika arbetssätt, metoder och rutiner relevanta för processtekniskt arbete.

Kursen kommer även att introducera studenten i många av de verktyg och arbetssätt som kommer att användas i följande kurser.

Kursen ska också ge färdigheter i att planera och genomföra projektarbete och att använda officepaketet.

Ur Innehållet:

 • Projektfaser, projektmål, milstolpar och aktiviter
 • Projektplanering
 • Struktur för rapporter och presentationer, inklusive powerpoint och word
 • Olika processanläggningar med processtyrsystem och andra IT- system
 • 5S, lean, TPM, 6-sigma och WCM.
Processtyrning, 40 YH-poäng

Kursens syfte är att ge en fördjupad förståelse för hur en processindustri styrs och regleras utifrån en processteknikers perspektiv med avseende på funktion och optimering (Styr- och reglerteknik/ Automationsteknik). Att använda och utveckla Automation och ny teknik för Smart Industri.

Kursen ska ge kunskap om styr- och reglertekniska system. Kursen ger färdigheter att analysera reglertekniska situationer och förutsäga hur ändringar kommer att påverka en reglerkrets.

Kursen ger också kunskapsmässiga underlag för att analysera ekonomiska förhållanden och utveckla produktionen mot ökad lönsamhet.

Ur innehållet:

 • Reglerteknik
 • Komponenter i reglerkretsar
 • Optimering av regulatorparametrar
 • Olika typer av regulatorer och reglersystem (kaskad, framkoppling, kvotreglering)
 • Logiska funktioner
 • Uppbyggnad av styrsystem som gruppstarter och förreglingar
 • Tolkning av instrumentritningar (PID)
 • Kännedom om Produktionsekonomi och investeringskalkylering
Produktion och distribution av värme, 20 YH-poäng

Kursen ska ge kunskaper om värmeproduktion i industrins energianläggningar och värmedistribution i processindustrier.

I kursen ingår momenten Energiteknik, Pannor och Energieffektivisering:

Kursen ska ge kunskap om: energins kvalitet – exergi, pannors uppbyggnad, kringsystem som ång- och kondensatsystem, matarvatten, turbin den lagstiftning som reglerar panndrift. olika systemlösningar med rökgasåterföring, luftförvärmning etc.

Förbränningens mekanismer, arbetssätt för systematisk energieffektivisering, värdering av olika bränslen utifrån egenskaper, tillgänglighet och påverkan på rökgassammansättning och processutrustning.

Förberedande kunskaper för certifiering för drift av pannor

Smart industri, 10 YH-poäng

Kunskaper om framtidens industri 4.0. och ny smart teknik. Kunna bidra till processindustrins långsiktiga utveckling genom att kunna diskutera utifrån sådant som ligger i framkant vad gäller omställning mot exempelvis industri 4.0 Automation och ny teknik för Smart Industri.

Teknisk engelska, 10 YH-poäng

Syfte och mål: ge de studerande kunskaper i att läsa och förstå teknisk engelska anpassad efter yrkesrollen som processtekniker.

Att kunna: använda engelska som är bruklig i yrkesområdet, tekniska ord och uttryck och dess betydelse i branschen, kunna läsa manualer på engelska, delta i kommunikation med helpdesk på engelska, förstå engelska benämningar i yrkesspecifika programvaror och utföra en presentation på engelska.

Kunskaper: tekniska ord och uttryck och dess betydelse engelska benämningar i yrkesspecifika programvaror läsa manualer på engelska.

Färdigheter: använda engelska som är bruklig i branschen delta i yrkesmässigkommunikation på engelska översätta tekniska beskrivningar och manualer från engelska till svenska.

Kompetenser: Presentera, förklara och kommunicera ett processtekniskt projekt på engelska.

Underhållsteknik, 20 YH-poäng

Kursen ska ge kunskap om lager och smörjning, hur man arbetar med förebyggande underhåll och operatörsunderhåll samt om underhållsarbetes organisation och samarbetet med driftsorganisationen.

Den ska ge färdighet att förutsäga hur ändrade driftsbetingelser och arbetssätt påverkar driftsäkerheten.

Den ska ge kompetens att arbeta i team för ökad driftsäkerhet och ständiga förbättringar.

Innehåll:

 • Strategier för underhåll
 • Driftsäkerhet
 • Tillståndskontroll
 • Underhållssystem
 • Lager och smörjning
 • Strategier för felsökning

Yrkesroller

 1. Driftstekniker
 2. Processoperatör
 3. Processtekniker
 4. Produktionstekniker

 

Är du nyfiken och vill veta mer om någon av våra utbildningar eller har egna tankar och idéer hur vi tillsammans skulle kunna utforma en intressant utbildning, tveka inte att höra av dig på info@xedrix.se.

Vill du stötta utbildningen?

Genom att göra en avsiktsförklaring till denna utbildning gör att du bidrar du till att klargöra att denna kompetens kommer att vara nödvändig även i framtiden. Avsiktsförklaringen utgör en intresseanmälan och innebär inget bindande åtagande från din sida.