Utbildningskoncept

Projektledare inom IT

Utbildningskoncept

Syftet med kursen ”Projektledare inom IT” är att den studerande tillägnar sig kunskaper och färdigheter för att framgångsrikt leda och hantera projekt inom IT-sektorn där målet är att stärka och utveckla sin yrkesroll. 

Stor vikt kommer att läggas på hållbarhet inom IT-området, där studenterna förvärvar kunskaper inom social och miljömässig hållbarhet. Det inkluderar strategier för att integrera hållbara metoder och teknologier, samt att minimera miljöpåverkan och främja ansvarsfulla arbetsmiljöer inom branschen.

Mål med kursen

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper om:

  • Förståelse för avtal och juridiska aspekter inom IT-projektledning.
  • Överblick över arbetsrättsliga regler och dess tillämpning inom IT-sektorn.
  • Olika agila metoder och under vilka förutsättningar de fungerar.
  • Agilt ledarskap.
  • Specialiserade kunskaper inom IT-projektledning.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

  • Hantera ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att tillgodose samhällets-, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav.
  • Tillämpa hållbarhetsprinciper och integration av Agenda 2030-mål i projektgenomförande.
  • Identifiera och hantera resurser samt lösa komplexa problem inom det arbetsrättsliga området inom IT-sektorn.
  • Hantera och optimera samarbete för att uppnå målen i ett projekt och skapa effektiva team.
  • Identifiera och hantera risker i projekt.
  • Utveckla och upprätthålla långsiktiga kundrelationer inom IT-projekt.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetens att:

  • Självständigt bedöma och välja lämpliga projektledningsmetoder baserat på projektets behov och förutsättningar.
  • Identifiera och föreslå förändringar i ett projekt med hänsyn till juridiska och arbetsrättsliga krav samt övervaka och vägleda ett projekt med ett tydligt hållbarhetsfokus.
  • Samordna projekt genom alla faser från inledande planering och genomförande till övervakning och slutrapportering.
  • Leda effektiva team inom IT-projekt och främja samarbete mellan olika delar av organisationen.

Förkunskaper

Ett års praktiskt yrkeslivserfarenhet inom mjukvaruprogrammering eller relaterade yrkesroller

Arbetsmiljö, 10 YH-poäng

Kursen syftar till att ge studenter teoretiska och praktiska kunskaper samt färdigheter inom ledning av systematiskt arbetsmiljöarbete för att möta samhällets-, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav.

De studerande förväntas förvärva kunskaper och strategier för att stimulera god hälsa för arbetstagare inom IT-branschen samt skapa arbetsmiljöer som främjar välbefinnande och produktivitet.

Kursen fokuserar på att ge de studerande verktyg och metoder för att effektivt driva och avsluta IT-projekt på ett hållbart sätt samt bidra till ekonomisk tillväxt.

IT-juridik och Arbetsrätt, 10 YH-poäng

Kursen syftar till att ge de studerande en djupgående förståelse för de rättsliga och arbetsrättsliga aspekterna som är relevanta inom IT-sektorn.

Agilt arbetssätt, 10 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper om grundläggande principer och metoder som kännetecknar agilt arbete, såsom Scrum, Kanban och andra agila ramverk.

Genom kursen förväntas studenterna utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att framgångsrikt planera, genomföra och avsluta agila projekt.

Ledarskap och affärsmannaskap, 10 YH-poäng

Kursen strävar efter att utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser som är avgörande för effektivt ledarskap inom olika organisatoriska och affärsmässiga sammanhang.

Kursen syftar till att ge den studerande såväl teoretiska samt praktiska kunskaper och färdigheter kopplat till förmåga att vårda och utveckla långsiktiga kundrelationer, samt att förstå sambandet mellan kvalitet, kundnöjdhet och ekonomi. 

Efter kursen förväntas de studerande kunna hantera kundinteraktioner på ett förtroendeingivande och affärsmässigt sätt.

Projektledning, 20 YH-poäng

Kursen syftar till att ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper samt färdigheter inom projektledning och dess olika moment.

Kursen inkluderar även kravhantering, riskhantering, kvalitetskontroll och kommunikation. De studerande kommer att få insikter och verktyg för att framgångsrikt navigera genom varje fas av projektet, från dess inledande planering till avslutande

Kursen ger en omfattande förståelse för de centrala aspekterna av projektledning och rustar de studerande med nödvändiga färdigheter för att hantera och leda projekt på ett effektivt sätt.

Kursens upplägg

Totalt 60 Yh-poäng fördelat på 24 veckor.

Utbildningen sker helt på distans med en studietakt på 50 %. Upplägget innebär stor flexibilitet för den studerande vilket medför att det enkelt går att kombinera studier med arbete. Den studerande kan i stor utsträckning bedriva studierna på valfri tid, därmed även på kvällar och helger.

Är du nyfiken och vill veta mer om någon av våra kurser eller har egna tankar och idéer hur vi tillsammans skulle kunna utforma en intressant kurs, tveka inte att höra av dig på info@xedrix.se.

Vill du stötta utbildningen?

Genom att göra en avsiktsförklaring till denna utbildning gör att du bidrar du till att klargöra att denna kompetens kommer att vara nödvändig även i framtiden. Avsiktsförklaringen utgör en intresseanmälan och innebär inget bindande åtagande från din sida.