Integritetspolicy

Om oss

Policyer

Kontakta oss

XeDrix AB (XeDrix Utbildning)
Org. nr 559369-9217

Adress: Torpa Stenäng 1, 355 93 Växjö

XeDrix är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter inom hela organisationens verksamhet.

INTRODUKTION

Vi värnar om våra kunders och användares integritet och det är viktigt för oss att alla känner sig trygga när man lämnar personuppgifter till oss. Vi har genomarbetade rutiner för att säkerställa att personuppgifter alltid är väl skyddade hos oss och att de behandlingar som vi gör med uppgifterna sker i enlighet med rådande lagar.

I denna policy beskrivs varför vi behandlar personuppgifter inom vår verksamhet och hur vi gör det. Vi beskriver även hur man går tillväga för att ta reda på vilka av ens egna personuppgifterna som samlats in, vilket rättsligt stöd som står bakom insamlingen, samt hur man begär radering av uppgifterna i fråga.

INOM VILKA SITUATIONER GÄLLER DENNA POLICY

Denna policy rör alla situationer där XeDrix behandlar personuppgifter. vilket inkluderar uppgifter vi samlar in när någon:

 • köper någon av våra tjänster
 • deltar i någon av våra utbildningar
 • deltar i något av våra informationsmöten
 • registrerar sig för en digital prenumeration
 • registrerar sig vid någon av våra digitala plattformar
 • anmäler sig till något av våra event
 • deltar i någon av våra tävlingar
 • kontaktar vår kundservice

Xedrix tar inget juridiskt ansvar för de webbplatser från tredje part man via länk når från www.xedrix.se, och hänvisar istället direkt till dessa aktörer för frågor om deras behandling av personuppgifter.

VARFÖR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in personuppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet effektivt genom att tillhandahålla service utifrån våra användares och kunders preferenser och beteenden. Det innebär exempelvis insamling för:

 • utveckling av personligt anpassade tjänster
 • kontroll av att tjänsterna används i enlighet med gällande lagar
 • kommunikation med våra användare och kunder
 • administration av våra utbildningar och service
 • skydd av våra kunders säkerhet
 • verkställande av våra avtal
 • ändamål i marknadsföringssyfte

HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

En betydande del av personuppgifterna vi samlar in tillhandahålls till oss via digitala formulär, exempelvis vid köp av tjänst eller registrering av vårt nyhetsbrev på vår webbplats eller ansökan via yh-antagning.se. Andra personuppgifter lagras via mailkorrespondens. Vi samlar även in uppgifter via fysiska formulär exempelvis under informationsträffar eller kundmöten.

Vi kan även komma att samla in personuppgifter från andra källor, exempelvis från en utbildningsdeltagare som anger beställare av en utbildning, referens för fakturering, sin chef/överordnad eller extern källa för registervård.

RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

För att få samla in personuppgifter måste det finnas en rättslig grund för insamlingen i fråga. Här följer en beskrivning av de rättsliga grunder som vår verksamhet lutar sig mot.

AVTAL

Ett avtal innebär en formell överenskommelse som godkänner insamling av personuppgifter mellan oss och en användare.

INTRESSEAVVÄGNING

Intresseavvägning är en rättslig grund som innebär att vi samlar in personuppgifter utifrån ett berättigat intresse från oss och personalen vars personuppgifter vi samlar in. Exempelvis kan vi samla in personuppgifter vid köp för att utveckla våra tjänster, beroende på att vi anser att det ligger i både vårt och våra konsumenters intresse att våra tjänster utvecklas.

RÄTTSLIG FÖRPLIKTELSE

Den rättsliga grunden rättslig förpliktelse innebär att det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.

SAMTYCKE

Samtycke är en rättslig grund som innebär att du ger ditt medgivande till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Du har rätten att när som helst återkalla ditt samtycke.

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN AV ADMINISTRATIVA SKÄL

 • Våra kunders och användares för- och efternamn, e-postadresser, postadresser, telefonnummer och andra liknande kontaktuppgifter. Rättslig grund: Avtal
 • Lösenord, personnummer och annan säkerhetsinformation för kontoåtkomst vid våra databaser. Rättslig grund: Intresseavvägning, avtal
 • Uppgifter som är nödvändiga för att kunna behandla våra kunders köp, vilket kan inkludera referens, betalningsmedlets nummer, säkerhetskod, bankkontonummer och personnummer. Rättslig grund: Rättsligt förpliktelse, avtal

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN FÖR UTVECKLING AV TJÄNST

 • Uppgifter om våra kunders och användares beteende på våra plattformar, exempelvis vilka aktiviteter de anmäler sig för eller vilka köp de gör. Rättslig grund: Intresseavvägning.
 • Rapporter om felaktigheter eller förbättringar, vilket kan inkludera sökfrågor och mailkorrespondens. Rättslig grund: Intresseavvägning

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN I MARKNADSFÖRINGSSYFTE

 • Uppgifter från personer som deltar i våra marknadsförings- och informationskampanjer, exempelvis i artiklar och filmer. Rättslig grund: Intresseavvägning, avtal, samtycke
 • Uppgifter om våra kunders och användares köpprocess, exempelvis vilken information de laddar ner eller vilka event de anmäler sig för. Rättslig grund: Intresseavvägning, avtal, samtycke
 • Uppgifter om formell beställare hos våra kunder, exempelvis kontaktuppgifter till den som beställt utbildningen och/eller kursdeltagarens chef. Rättslig grund: Intresseavvägning

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN VID ANSÖKAN TILL XEDRIX YRKESHÖGSKOLA

 • Uppgifter för att dels identifiera den sökande och dels för att säkerställa att personen uppfyller eventuella krav på utbildning, exempelvis utbildningsintyg, betyg eller dokumentation som rör arbetslivserfarenhet. Rättslig grund: Avtal

PERSONUPPGIFTER VI DELAR TILL TREDJE PART

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Vi förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarig, med oss gemensamt personuppgiftsansvarig eller vårt personuppgiftsbiträde. Vid exempelvis följande händelser kan personuppgifter komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part:

 • Vi delar personuppgifter om en svensk myndighet med rättsligt stöd begär ut uppgifterna i fråga. Vi delar även ut uppgifter till myndighet om vi själva anser oss kunna identifiera juridiska tveksamheter. Rättslig grund: Rättslig förpliktelse
 • När vi genomför transaktioner mellan oss och våra kunder delar vi personuppgifter med banker och andra finansiella aktörer för att säkerställa transaktionen i fråga, de får enligt lag inte använda sig av personuppgifterna i annat syfte än vad som framgår i denna policy. Rättslig grund: Rättslig förpliktelse
 • När vi utför våra utbildningstjänster kan vi behöva dela personuppgifter med leverantörer av utbildningssystem eller system för distansundervisning, exempelvis utbildningsdeltagarens namn och e-postadress. Rättslig grund: Avtal, intresseavvägning
 • Vi delar personuppgifter när vi anlitar andra aktörer för att granska och utveckla våra funktioner och tjänster, det kan exempelvis ske när vi ber ett marknadsundersökningsföretag granska hur våra kunder ser på service. Rättslig grund: Intresseavvägning
 • Vi kan även komma att dela personuppgifter med koncernbolag, andra tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer och konsulter för så är nödvändigt. Rättslig grund: Avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse.

VAR OCH HUR LAGRAR VI PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig eller olaglig behandling och åtkomst, förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Vi anlitar personuppgiftsbiträden som behandlar samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan i vissa fall komma att läsa personuppgifter, för det fall våra IT-system behöver underhåll eller annan teknisk support. Vårt personuppgiftsbiträde lyder under strikt avtalad sekretess.

SÅ LÄNGE LAGRAS PERSONUPPGIFTERNA

Vi sparar personuppgifter så länge vi anser att vi använder dem för de syften som de ursprungligen och uttryckligen samlades in för. När en personuppgift inte längre är aktuellt för dess ursprungliga syfte raderas den och vi har genomarbetade rutiner för att identifiera dessa fall. I regel sparar vi personuppgifter i som längst 24 månader efter insamlingen, såvida inte personen i fråga fortsätter interagera med XeDrix, det finns juridiska krav på fortsatt lagring eller så länge det finns ett aktivt uppdrag eller avtal.

Vill du inte längre få inbjudningar, nyhetsbrev eller marknadsföring, inkluderat direktmarknadsföring, från oss via e-post eller sms kan du när som helst motsäga dig detta – antingen genom att svara på meddelandet eller genom att klicka på länken längst ner i varje e-postutskick. Vid händelse av en sådan begäran upphör vi omedelbart med att behandla dina uppgifter i marknadsföringsändamål.

COOKIES

Cookies är textfiler som innehåller information som lagras på din enhet (t.ex. din dator, mobil eller surfplatta) när du besöker en hemsida. Cookies kan i vissa fall innehålla personuppgifter. Vi använder cookies på vår hemsida.

För information om vårt användande av cookies, se om webbplatsen.

PROFILERING

Vi kan samarbeta med reklamnätverk och andra leverantörer av reklamtjänster som vi och andra icke närstående företag anlitar för att producera reklam på internet. Reklam anpassas efter dina intressen baserat på den information som samlas in på vår webbplats, genom din användning av andra digitala tjänster eller sociala medier, s.k. profilering. Vi analyserar således ditt beteende för att använda som underlag för att förse dig med riktade och relevanta marknadsföringserbjudanden, förmåner och rabatter, produktinformation, inbjudningar till event.

Du har alltid möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (dvs. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder, till exempel via post, e-post och sms.

HUR TAR MAN REDA PÅ VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAT IN?

Alla vars personuppgifter finns lagrade vid XeDrix har alltid rätten att begära ett registerutdrag på de insamlade uppgifterna vilket då sker kostnadsfritt och inom en månads tid. I de begärda dokumenten ska det framgå hur personuppgifterna samlades in och utifrån vilket specifikt syfte de nu används, även rättslig grund för insamlingen ska framgå. För att vi ska kunna godkänna en sådan begäran krävs att personen som begär ut uppgifterna tydligt kan identifiera sig, detta för att undvika att en person ska kunna begära ut någon annans personuppgifter.

Begäran skickas till: dataskydd@xedrix.se

HUR KAN MAN KORRIGERA DE INSAMLADE PERSONUPPGIFTERNA?

Vill man se att ens insamlade personuppgifterna som finns lagrade hos oss korrigeras eller uppdateras så har man alltid rätten att begära detta. Man kan även begära att behandlingen av ens insamlade personuppgifter begränsas. Utöver detta har man alltid rätten till dataportabilitet vilket innebär att man under vissa förutsättningar kan förflytta sina personuppgifter till en annan aktör, se vidare nedan. Här gäller samma rutiner som vid begäran av register av personuppgifter och därmed krävs tydlig identifiering från den sökande.

HUR MAN FÅR SINA PERSONUPPGIFTER RADERADE?

Vill man se radering av personuppgifter vi samlat in så krävs det att man kontaktar oss och formellt begär att avsluta avtalet eller samtycket om insamling av personuppgifter, när begäran godkänns så raderas personuppgifterna utan dröjsmål. Vi försöker alltid vara tillmötesgående vid begäran om radering av personuppgifter, men måste alltid motsätta oss radering om det finns juridiska krav på oss att lagra uppgifterna i fråga.

Begäran skickas till: dataskydd@xedrix.se

HUR KAN MAN INVÄNDA MOT BEHANDLING AV SINA PERSONUPPGIFTER?

Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direktmarknadsföring, inbegripet profilering.

RÄTT TILL DATAPORTABILITET

Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit oss som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

MYNDIGHET FÖR KONTROLL AV INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Om man motsätter sig XeDrixs insamling eller behandling av personuppgifter ber vi dig att kontakta oss. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten. De tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas. Du kan kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på adress Box 8114, 104 20 Stockholm eller imy@imy.se.

FÖR MER INFORMATION

Har du fler frågor eller funderingar rörande vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på dataskydd@xedrix.se.

ÄNDRINGAR AV VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste uppdaterade versionen hittar du alltid på denna sida. Vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker vår hemsida för att alltid ha uppdaterad information om vår personuppgiftsbehandling.

OM WEBBPLATSEN

Den här sidan finns för att underlätta för dig att använda vår webbplats www.xedrix.se.

FÖRKLARINGAR FÖR DETTA DOKUMENT

De tre vanligaste operativsystemen är Windows, Mac OS och Linux. När vi nedan skriver ”Ctrl/CMD” betyder det för Windows och Linux tangenten Ctrl och i Mac OS betyder det tangenten med texten cmd eller med en bild å ett äpple på.

Tillgänglighet och tips

GENERELL TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING

XeDrixs strävar efter att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt, oavsett förutsättningar. Du kan använda vanliga hjälpmedel, t.ex. skärmförstorare och skärmläsare medan du använder denna webbplats.

ÄNDRA TEXTSTORLEKEN

Om du tycker att texten på webbplatsen är för liten eller för stor kan du enkelt ändra den med din webbläsares inbyggda funktion. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla ned Ctrl/CMD och snurra på mushjulet. I annat fall hittar du alternativ för att ändra textstorlek i din webbläsares inställningar.

JAVASCRIPT

Webbplatsen innehåller ett antal JavaScript. Dessa används för att till exempel placera markören i rätt fält i formulär, för att öppna vissa typer av länkar i ett separat fönster och för enklare rörlig bild, t.ex. bildspel. Ingen av dessa funktioner är kritiska för att webbplatsen ska fungera.

STANDARDER

För innehållet använder vi XHTML 1.0 Strict. Den grafiska presentationen styrs via Cascading Style Sheets (CSS) 3. Alla moderna webbläsare har stöd för dessa standarder.

Om cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på webbplatsen för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie är möjlig att använda för att t ex följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen och för statistik. Den andra typen av cookie kallas sessionscookie. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

SYFTEN MED COOKIES

 • Låta systemet känna igen återkommande användare för att kunna anpassa våra tjänster
 • Beräkna och rapportera användarantal och trafik
 • Underlätta för dig att röra dig på webbplatsen
 • Bygga segment och målgrupper i marknadsföringssyfte och för att kunna rikta annonser
 • Utveckla och förbättra webbplatsen genom att förstå hur den används
 • Ibland använder vi tredjepartscookies från andra företag för att göra trafikmätningar, underlätta annonshantering och för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen.

RADERA/BLOCKERA LAGRING AV COOKIES

Cookies är helt oskadliga och används på de flesta moderna webbplatser. Genom att använda denna webbplatsen accepterar du vår användning av cookies. Du kan radera cookies från din hårddisk när som helst, men detta gör att dina personliga inställningar försvinner. Det är möjligt att helt blockera lagringen av kakor genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, www.pts.se.

GDPR ersätter PUL (Personuppgiftslagen)

GDPR är en ny EU-förordning som ersätter svenska PUL (Personuppgiftslagen) från 25 maj 2018 . Den förstärker skyddet av din personliga integritet i alla digitala databaser, och kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Din integritet är viktig för oss, och vi har uppdaterat vår policy om hur vi skyddar dina uppgifter.

Vill du veta mer om vilken information som samlas in via våra webbplats och hur den används? Kontakta oss på dataskydd@xedrix.se.

Ändringar

Vi kan från tid till annan komma att ändra denna integritetspolicy för att följa lagstadgade krav samt vår egen praxis för insamling och behandling av data.

Upptäck XeDrix Utbildning och ta ditt första steg mot en framgångsrik karriär. Välkommen till en värld där utbildning möter innovation och kvalitet.